Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Epic Escape, Sluisweg 2j, 5145 PE te Waalwijk, hierna te noemen Epic Escape. epicescape.nl, escaperoomwaalwijk.com, escaperoomwaalwijk.nl, escapewaalwijk.com en escapewaalwijk.nl zijn werknamen van Epic Escape; derhalve gelden de algemene voorwaarden van Epic Escape eveneens voor alle voornoemde werknamen.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Epic Escape: de medewerkers van Epic Escape alsmede het bedrijf gevestigd te Waalwijk (kvk-nummer 65704614);
  • Klant: de wederpartij van Epic Escape, waarvoor Epic Escape een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privépersoon;
  • Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant;
  • Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Epic Escape aan de klant is aangeboden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant mondeling (ook telefonisch) of online aan (de medewerkers van) Epic Escape heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge of schriftelijke overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een e-mail stuurt naar Epic Escape waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren). Bij het reserveren gaat de klant onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden.

2.2 Telefoongesprekken kunnen te allen tijde worden opgenomen voor reserverings- of factureringsdoeleinden. De opname wordt tot uiterlijk 28 dagen na voldoening van het verschuldigde bedrag dan wel het spelen van één of meerdere kamers bewaard. Epic Escape hoeft niet tijdens, voor of na het telefoongesprek te melden dat gesprekken opgenomen kunnen worden.

2.3 E-mail-, sms- of ander schriftelijk contact kan worden opgeslagen, voor zolang dit door Epic Escape nodig wordt geacht. Epic Escape hoeft niet tijdens, voor of na het schriftelijk contact te melden dat conversaties bewaard kunnen worden.

2.3a Gedurende het spelen van een kamer worden alle activiteiten middels camera’s opgenomen. Opgenomen beelden worden slechts gebruikt ten behoeve van onenigheid over facturering en/of aansprakelijkheid ten gevolge van schade aan de kamer en/of materiaal van deelnemers.

2.4 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.5 Er vindt geen annulering plaats indien de klant de bevestiging niet ondertekent, of indien de klant niet tijdig betaalt.

2.6 Bij het aanvaarden van de overeenkomst en/of het afnemen van de dienst(en) van Epic Escape, geeft de klant aan deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

2.7 Opgenomen of anderszins geregistreerde gesprekken worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden verstrekt. Opgenomen gesprekken worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

2.8 Opgenomen of anderszins geregistreerde gesprekken kunnen op verzoek door de klant worden ingezien.

2.9 Opgenomen of anderszins geregistreerde gesprekken kunnen op verzoek door de klant door Epic Escape worden verwijderd. Hiertoe dient de klant een schriftelijk verzoek in bij Epic Escape.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Epic Escape zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Epic Escape het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Epic Escape aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Epic Escape worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Epic Escape zijn verstrekt, heeft Epic Escape het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. Dat wil zeggen: bij het niet, niet volledig of niet correct invullen van de gevraagde persoonlijke gegevens kan Epic Escape een reservering zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of annuleren. De klant kan Epic Escape in dit geval niet verantwoordelijk stellen voor eventuele geleden schade van welke aard dan ook.

3.4 Epic Escape is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Epic Escape is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Epic Escape kenbaar behoorde te zijn.

3.5 Klant vrijwaart Epic Escape voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van het bezoek dient op de datum van het uitje volledig te worden voldaan, tenzij het volledige bedrag eerder al is overgemaakt of anderszins betaald, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen. Factuurbetaling via een zogeheten ordernummer of crediteurennummer bij de klant (in het geval van bijvoorbeeld een bedrijf of overheidsorganisatie) is in principe niet mogelijk. Wanneer dit toch gewenst is, brengt Epic Escape Waalwijk 100 euro per factuur aan administratiekosten in rekening.

4.2 Het niet tijdig betalen of het niet ondertekenen van de bevestiging leidt niet tot annulering van de boeking.

4.3 Nadat het uitje heeft plaats gevonden ontvangt de klant een eindafrekening. Deze betaling dient direct afgerekend te worden, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen.

4.4 Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 40,-

4.5 Indien Epic Escape hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.6 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.

4.7 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 5: Cadeaubonnen

5.1. Epic Escape Waalwijk verkoopt per september 2022 geen cadeaubonnen meer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle nog in omloop zijnde cadeaubonnen: de door Epic Escape uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die werden verkocht door Epic Escape en door Epic Escape aangewezen derde partijen.

5.2 Iedere cadeaubon werd voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon werd slechts één maal verstrekt. De klant dient zorg te dragen voor een correcte bewaring van de bon, inclusief code. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Epic Escape te worden verstrekt. Epic Escape behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van een elektronische cadeaubon is dit de e-mail die door Epic Escape of een door Epic Escape aangewezen derde partij is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient de klant de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Epic Escape te overleggen.

5. 3De aard, waarde, en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden is terug te vinden op de cadeaubonnen en/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen.

5.4 Cadeaubonnen uitgegeven door Epic Escape en/of door Epic Escape aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Epic Escape. Hieronder vallen ook snacks en drinken.

5.5 Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

5.6 De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen en/of reserveringen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt door de persoon waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden.

5.7 Van reeds gebruikte cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum na te vragen via ons contactformulier.

5.8 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal, Maestro, een kortingscode of contanten.

5.9 Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

5.10 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

5.11 Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

5.12 Per bestelling kan een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.

5.13 Cadeaubonnen zijn onbeperkt houdbaar.

Artikel 6: Reserveringssom

6.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een uitje omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.

6.2 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen: reisongevallen-,ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.

6.3 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per groep.

6.4 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Epic Escape behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

6.5 Het minimale aantal spelers per speeluur is 3, het maximale aantal spelers per speeluur is 6.

6.6 Een gezelschap van 7 of meer personen zal worden opgesplitst in minimaal 2 spelersgroepen. De klant mag zelf de onderlinge groepsgroottes bepalen. De reguliere prijzen per persoon blijven van kracht, zoals deze op de website staan vermeld (d.w.z. 48 euro per persoon voor een groep van 3 personen, 40 euro per persoon voor een groep van 4 personen, 33 euro per persoon voor een groep van 5 personen, 30 euro per persoon voor een groep van 6 personen).

Artikel 7: Wijzigingen door de deelnemer(s)

7.1 Het reserveringstijdstip kan door de klant in overleg met Epic Escape gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het minder dan 48 uur voor het oorspronkelijke tijdstip willen wijzigen van het gewenste speeltijdstip, gelden de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 9). Dat wil zeggen: een reservering verplaatsen, wanneer deze reservering binnen 48 uur na het telefoontje of het ontvangtijdstip van de e-mail, kent dezelfde voorwaarden als het annuleren van een reservering. Het is dus niet mogelijk om gratis te verplaatsen indien een reservering binnen 48 zou starten, ook niet wanneer het nieuwe tijdslot wel verder weg is dan deze voornoemde 48 uur.

Artikel 8: Tijdens het spel

Epic Escape hecht waarde aan een veilige en prettige beleving, voor zowel onze gasten als onze medewerkers. Gasten die komen spelen bij Epic Escape dienen zich aan enkele huisregels te houden. Bij het niet opvolgen van deze huisregels kan de speler of (een gedeelte van) de groep de toegang tot het spel worden ontzegd. In gevallen die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, beslist de medewerker of beslissen de medewerkers van Epic Escape of er al dan niet wordt overgegaan tot het verwijderen van een speler of (een gedeelte van) de groep. Het is niet mogelijk om hiervoor aanspraak te maken op restitutie van het speelbedrag.

8.1 Mobiele apparatuur
Het is niet toegestaan om mobiele apparatuur, zoals (maar niet beperkt tot) telefoons, microfoons, foto- of videocamera’s, zaklampen of -lichtjes, smartwatches of andere technische middelen mee te nemen in het spel. Tevens is het in geen geval toegestaan audio- of beeldopnames te maken van de speelruimte, zowel voor, tijdens als na de speeltijd. Bij constatering van het meenemen van (één van) deze voorwerpen in het spel is het mogelijk dat de betreffende speler of (een gedeelte van) de groep, ook zonder waarschuwing, uit het spel wordt verwijderd. Het is niet mogelijk om hiervoor aanspraak te maken op restitutie van het speelbedrag. De mening van de medewerker(s) van Epic Escape is hierin bindend. Epic Escape stelt een kluis beschikbaar waarin deelnemers hun goederen kunnen opbergen gedurende het spel. Epic Escape aanvaardt geen aansprakelijkheid bij beschadiging of diefstal van deze voorwerpen.

8.2 Klimmen of gebruik van geweld
Het is in geen geval toegestaan om in of buiten de kamer te klimmen op niet-daarvoor bestemde voorwerpen, zoals op meubels of (de schouders van) andere spelers. Ook is het niet toegestaan geweld toe te passen, met kracht voorwerpen van muren of andere locaties te verwijderen of zich anderszins buiten de geldende fatsoensnormen te gedragen, zowel richting de overige gasten, de medewerkers of richting de apparatuur. Wanneer buitensporig gedrag wordt geconstateerd, is het mogelijk dat een speler of (een gedeelte van) de groep, ook zonder waarschuwing, uit het spel wordt verwijderd. Het is niet mogelijk om hiervoor aanspraak te maken op restitutie van het speelbedrag. De mening van de medewerker(s) van Epic Escape is hierin bindend.

8.3 Drugs- of alcoholgebruik
Het is niet toegestaan om dronken of in anderszins niet-nuchtere toestand de kamer te betreden.

8.4 Wapens en andere ongewenste voorwerpen
Naast de genoemde voorwerpen in artikel 8.1 is het niet toegestaan om potentieel onveilige voorwerpen als (maar niet beperkt tot) messen, zakmessen, schroevendraaiers of aanstekers mee te nemen in het spel. Bij constatering van het meenemen van (één van) deze voorwerpen in het spel is het mogelijk dat de betreffende speler of (een gedeelte van) de groep, ook zonder waarschuwing, uit het spel wordt verwijderd. Het is niet mogelijk om hiervoor aanspraak te maken op restitutie van het speelbedrag. De mening van de medewerker(s) van Epic Escape is hierin bindend. Epic Escape stelt een kluis beschikbaar waarin deelnemers hun goederen kunnen opbergen. Epic Escape aanvaardt geen aansprakelijkheid bij beschadiging of diefstal van deze voorwerpen. 

8.4 Onvoorziene gevallen
In onvoorziene gevallen beslist de spelleiding van Epic Escape over het al dan niet ontzeggen van de toegang van gasten tot de Escape Room.

Artikel 9: Annuleringen

9.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen (hieronder vallen zowel annuleringen als verplaatsingen):

  • Annulering/verplaatsing, meer dan 48 uur voor oorspronkelijk bedoelde tijdstip: €0 (nul euro) per tijdslot
  • Annulering/verplaatsing, tussen de 48 uur en 24 uur voor oorspronkelijk bedoelde tijdstip: 50 (vijftig) procent van het gereserveerde speeltarief van dat uur
  • Annulering, minder dan 24 uur voor oorspronkelijk bedoelde tijdstip: 100 (honderd) procent van het gereserveerde speeltarief van dat uur

9.2 Annuleringen dienen mondeling via telefoon, schriftelijk per post of per mail en gedateerd te gebeuren.

9.3 Vermindering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven, maar dit hoeft niet. Bij vermindering van het aantal personen heeft Epic Escape het recht de prijs per persoon aan te passen. Met een minimum van 3 personen per groep tot een maximum van 6 personen per groep.

Artikel 10: Niet doorgaan van het programma/wijzigingen

10.1 Epic Escape behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteiten.

10.2 Indien door omstandigheden door Epic Escape wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Epic Escape zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

10.3 Indien Epic Escape besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht Epic Escape zich tot het retourneren van eventueel voldane gelden. Openstaande bedragen komen te vervallen.

Artikel 11: Klachten

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerste werkdag bij Epic Escape te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen zes weken erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Epic Escape. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend, behoudt Epic Escape het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Indien Epic Escape anders dan door opzet of bewuste roekeloosheid aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het uitje.

12.2 Door Epic Escape wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, ontslag of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de het uitje. Epic Escape is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Epic Escape aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een uitje niet kan doorgaan.

12.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

12.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.

12.6 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Epic Escape of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 13: Begin- en eindtijd

De begin- en eindtijd van een uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Epic Escape hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant. Het kan betekenen dat het bezoek niet de volledige beleving biedt door bijvoorbeeld het overslaan van elementen of het ‘meehelpen’ van de spelers, zodat zij op tijd het spel zouden verlaten.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1 Epic Escape is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Epic Escape ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
– klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

14.2 Voorts is Epic Escape bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Epic Escape op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Epic Escape de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 Epic Escape behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Epic Escape is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Epic Escape geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Epic Escape niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Epic Escape worden daaronder begrepen.

15.3 Epic Escape heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Epic Escape zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4 Epic Escape kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Epic Escape gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16: Geschillen

16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Epic Escape is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Epic Escape het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen Epic Escape en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

18.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

18.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

18.4 De algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

18.5 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website epicescape.nl, escaperoomwaalwijk.com, escaperoomwaalwijk.nl, escapewaalwijk.com en escapewaalwijk.nl.


Copyright 2019 Epic Escape V.O.F.